درباره ما

فروشگاه فیبوک به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و کمک به حفظ محیط زیست شکل گرفته است. ما درصدد هستیم تا با معرفی و عرضه کتابخوان برای دانش آموزان، دانشگاهیان و همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در رشد و شکوفایی این ممکلت سهیم باشیم و همزمان بکوشیم تا درخت کمتری برای کتاب قطع شود تا کشوری آباد با مردمی اندیشمند داشته باشیم.

به امید آبادانی و پیشرفت این سرزمین

صاحب امتیاز : حسین عصاران